zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Program realizowany na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego

Program realizowany na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego

 

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa I Gimnazjum

Klasa II Gimnazjum

 

 

-----------------------------------------------------

 

Unia EuropejskaKapitał ludzki

 

 

 

 

 

”ROZWINĄĆ SKRZYDŁA”

 - wyrównywanie szans edukacyjnych w Zespole Szkół w Lisewie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego

dla klasy IV szkoły podstawowej
 

 


I. WSTĘP
             Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy IV-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.
 

 

II. CELE EDUKACYJNE

1.Cel ogólny:

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zniesienie różnic w jakości usług edukacyjnych.

2. Cele szczegółowe:

 • utrwalanie wiadomości o budowie zdania pojedynczego, złożonego;
 • ­poznanie  zasad ortografii i interpunkcji oraz ćwiczenie umiejętności stosowania ich w praktyce;
 • ­­kształtowanie umiejętności stosowania zasad składni w budowie wypowiedzi oraz świadomego dobierania konstrukcji zdania do celu wypowiedzi;
 • ­wyrabianie umiejętności i nawyku korzystania ze słownika ortograficznego i innych źródeł informacji;
 • bogacenie słownictwa, gromadzenie słów potrzebnych przy tworzeniu różnych typów wypowiedzi pisemnej;
 • ­kształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia komunikatów językowych, niezbędnych w dalszej edukacji i w życiu;
 • poznawanie nowych pojęć z zakresu teorii literatury niezbędnych w interpretacji dzieł literackich i odbiorze tekstów kultury .
 • podniesienie poziomu nauczania języka polskiego.

 

III  ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 1. W zajęciach uczestniczą chętni, świadomi swoich braków uczniowie.
 2. Nauczyciel pomaga uczniom w odrabianiu prac domowych z języka polskiego.
 3. Uczestnicy zajęć wyrabiają w sobie nawyki samokształcenia i samokontroli, zaczynają świadomie posługiwać się językiem.
 4. Wszystkie wiadomości teoretyczne prezentowane są tak, aby wykazać ich praktyczną przydatność.IV. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH

l. Organizacja zajęć:

 W zajęciach uczestniczą uczniowie posiadający opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz osiągający niskie wyniki z języka polskiego. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu po lekcjach i trwać będą 45 minut.

W ramach projektu uczniowie mogą brać udział w wyjazdach do teatrów, muzeów, ogrodów botanicznych itp.

2. Pomoce dydaktyczne:

 • ­ słowniki: ortograficzne
 • ­ przygotowane przez nauczyciela i powielone dla każdego ucznia karty z zestawami ćwiczeń ortograficznych i językowych,
 • ­­wybrane przez nauczyciela teksty kultury z opracowanymi zestawami zadań otwartych i zamkniętych


3. Metody i formy pracy (praktyczno- ćwiczeniowe) :

 • ­praca ze słownikami
 • ­ćwiczenia ortograficzne, językowe, redakcyjne,
 • ­gry i zabawy dydaktyczne,
 • analiza tekstów kultury.

 

V. TREŚCI NAUCZANIA

 

1. Czytanie:

 • doskonalenie techniki czytania (głośnego i cichego),
 • doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego (odpowiedzi na
 • pytania do tekstu, zadawanie pytań do tekstu, ustalanie informacji o
 • podmiocie lirycznym lub świecie przedstawionym utworu, wyszukiwanie i
 • nazywanie środków stylistycznych itd.).

 

2. Pisanie:

 • ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne,
 • redagowanie pism użytkowych,
 • doskonalenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi pisemnej (opowiadanie, list, charakterystyka, opis itd.),
 • ćwiczenia pisemne w osiąganiu spójności, logiczności i zgodności z tematem wypowiedzi.

 

3. Mówienie:

 • wypowiadanie się na konkretny temat,
 • udzielanie precyzyjnych odpowiedzi,
 • poszerzenie zakresu słownictwa.

 

4. Gramatyka:

 • utrwalenie wiadomości o częściach mowy.

 

VI. OCZEKIWANE REZULTATY

 1. Uczniowie dostrzegają potrzebę poprawności językowej.
 2. Znają wartość słów i umieją się nimi świadomie posługiwać.
 3. Potrafią tworzyć poprawne i przejrzyste komunikaty językowe, dobierając środki funkcjonalne dla celu wypowiedzi.
 4. Dostrzegają błędy w wypowiedziach własnych i cudzych, potrafią je poprawiać.
 5. Rozumieją czytane teksty, umieją o nich rozmawiać, nazywając własne uczucia i wyrażając subiektywne opinie.
 6. Rozpoznają w tekstach środki wyrazu artystycznego i określają ich funkcję.
 7. Mają nawyk korzystania ze słowników ortograficznych oraz potrzebę samokontroli i stosowania poprawnej polszczyzny.
 8. Wiedzą gdzie znaleźć odpowiedź na pytanie o poprawność konstruowanych wypowiedzi czy stosowania form językowych.
 9. Wyrażają chęć udziału w konkursach humanistycznych i przedstawieniach okolicznościowych.
 10. Wyższe wyniki testu „na wyjście” niż „na wejście” (rezultat twardy).

 

VII. SPOSOBY OCENIANIA UCZNIÓW


Nauczyciel powinien motywować uczniów oraz systematycznie oceniać ich pracę; może to być ocena słowna wspierająca ucznia.
Program zajęć wyrównawczych zakłada podmiotowe traktowanie ucznia po to, aby zwiększyć samodzielność uczenia się, zainteresowania dalszą edukacją, poczucia wiary we własne siły.

VIII. EWALUACJA  PROGRAMU

 

 1. Pozytywne oceny ze sprawdzianów, testów przeprowadzanych na lekcjach języka polskiego.
 2. Pozytywne oceny semestralne i roczne z języka polskiego.
 3. Test „na wejście” i „na wyjście”.


PROGRAM OPRACOWAŁA:
mgr Krystyna Wojciechowska

 

 

 

Plan pracy na zajęcia wyrównawcze dla klasy IV Szkoły Podstawowej

 

Lp.

Tematyka

Ilość godzin

Ilość godzin

Materiał

2010/2011

2011/2012

1

Lekcja organizacyjna

1

 

 

2

Test ''na wejście''

1

 

Test

3

Głośne czytanie tekstów

3

 

 

4

Czytanie ze zrozumieniem tekstów prozatorskich

5

10

Testy

5

Praca z wierszem- interpretacja treści, sens dosłowny i przenośny, środki stylistyczne

5

15

Karty pracy

6

Redagowanie wypowiedzi pisemnych:

- opowiadanie

- opis przedmiotu

- opis krajobrazu

- opis postaci

- opis zwierzęcia

- list

- kartka pocztowa, adres

- zaproszenie

- plan wydarzeń

 

 

5

 

 

5

 

5

 

2

 

 

 

2

5

 

5

 

3

 

3

Zeszyty, karty pracy

7

Ćwiczenia ortograficzno-interpunkcyjne

10

10

Dyktanda, słowniki ortograficzne

8

Gramatyka- części mowy

3

4

Zeszyty ćwiczeń

9

Pomoc przy odrabianiu prac domowych

5

8

Zeszyty

10

Test ''na wyjście''

 

1

Test

 

 

50

66

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Unia EuropejskaKapitał ludzki

 

 

 

 

 

”ROZWINĄĆ SKRZYDŁA”

 - wyrównywanie szans edukacyjnych w Zespole Szkół w Lisewie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego

dla klasy V szkoły podstawowej

 


I. WSTĘP
             Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy V-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.

 

II. CELE EDUKACYJNE

1.Cel ogólny:

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zniesienie różnic w jakości usług edukacyjnych.

2. Cele szczegółowe:

 • ­przypomnienie zasad ortografii i interpunkcji oraz ćwiczenie umiejętności stosowania ich w praktyce;
 • ­uzupełnianie wiadomości o budowie zdania pojedynczego, złożonego;
 • ­kształtowanie umiejętności stosowania zasad składni w budowie wypowiedzi oraz świadomego dobierania konstrukcji zdania do celu wypowiedzi;
 • ­bogacenie słownictwa, gromadzenie słów potrzebnych przy tworzeniu różnych typów wypowiedzi pisemnej;
 • ­wyrabianie umiejętności i nawyku korzystania ze słowników języka polskiego i innych źródeł;
 • ­kształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia komunikatów językowych, niezbędnych w dalszej edukacji i w życiu;
 • utrwalenie i uzupełnienie pojęć z zakresu teorii literatury niezbędnych w interpretacji dzieł literackich i odbiorze tekstów kultury .

III  ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 1. W zajęciach uczestniczą chętni, świadomi swoich braków uczniowie.
 2. Nauczyciel pomaga uczniom w odrabianiu prac domowych z języka polskiego.
 3. Uczestnicy zajęć wyrabiają w sobie nawyki samokształcenia i samokontroli, zaczynają świadomie posługiwać się językiem.
 4. Wszystkie wiadomości teoretyczne prezentowane są tak, aby wykazać ich praktyczną przydatność.IV. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH

l. Organizacja zajęć:

 W zajęciach uczestniczą uczniowie posiadający opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz osiągający niskie wyniki z języka polskiego. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu po lekcjach i trwać będą 45 minut.

W ramach projektu uczniowie mogą brać udział w wyjazdach do teatrów, muzeów, ogrodów botanicznych itp.

2. Pomoce dydaktyczne:

 • ­ słowniki: języka polskiego, wyrazów obcych, ortograficzny, terminów literackich, poprawnej polszczyzny oraz poradniki językowe, encyklopedie,
 • ­ przygotowane przez nauczyciela i powielone dla każdego ucznia karty z zestawami ćwiczeń ortograficznych i językowych,
 • ­­wybrane przez nauczyciela teksty kultury z opracowanymi zestawami zadań otwartych i zamkniętych


3. Metody i formy pracy (praktyczno- ćwiczeniowe) :

 • ­praca ze słownikami i poradnikami językowymi,
 • ­ćwiczenia ortograficzne, językowe, redakcyjne,
 • ­gry i zabawy dydaktyczne,
 • analiza tekstów kultury.

 

V. TREŚCI NAUCZANIA

1. Czytanie:

 • doskonalenie techniki czytania (głośnego i cichego),
 • doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego (odpowiedzi na
 • pytania do tekstu, zadawanie pytań do tekstu, ustalanie informacji o
 • podmiocie lirycznym lub świecie przedstawionym utworu, wyszukiwanie i
 • nazywanie środków stylistycznych itd.).

 

2. Pisanie:

 •  ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne,
 • redagowanie pism użytkowych,
 • doskonalenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi
 • pisemnej (opowiadanie, list, charakterystyka, opis itd.),
 • ćwiczenia pisemne w osiąganiu spójności, logiczności i zgodności z
 • tematem wypowiedzi.

 

3. Mówienie:

 • wypowiadanie się na konkretny temat,
 • udzielanie precyzyjnych odpowiedzi,
 • poszerzenie zakresu słownictwa.

 

4. Gramatyka:

 • utrwalenie wiadomości o częściach mowy.

 

VI. OCZEKIWANE REZULTATY

 1. Uczniowie dostrzegają potrzebę poprawności językowej.
 2. Znają wartość słów i umieją się nimi świadomie posługiwać.
 3. Potrafią tworzyć poprawne i przejrzyste komunikaty językowe, dobierając środki funkcjonalne dla celu wypowiedzi.
 4. Dostrzegają błędy w wypowiedziach własnych i cudzych, potrafią je poprawiać.
 5. Rozumieją czytane teksty, umieją o nich rozmawiać, nazywając własne uczucia i wyrażając subiektywne opinie.
 6. Rozpoznają w tekstach środki wyrazu artystycznego i określają ich funkcję.
 7. Mają nawyk korzystania ze słowników i poradników językowych oraz potrzebę samokontroli i stosowania poprawnej polszczyzny.
 8. Wiedzą gdzie znaleźć odpowiedź na pytanie o poprawność konstruowanych wypowiedzi czy stosowania form językowych.
 9. Wyrażają chęć udziału w konkursach humanistycznych i przedstawieniach okolicznościowych.
 10. Wyższe wyniki testu „na wyjście” niż „na wejście” (rezultat twardy).

 

VII. SPOSOBY OCENIANIA UCZNIÓW


Nauczyciel powinien motywować uczniów oraz systematycznie oceniać ich pracę; może to być ocena słowna wspierająca ucznia.
Program zajęć wyrównawczych zakłada podmiotowe traktowanie ucznia po to, aby zwiększyć samodzielność uczenia się, zainteresowania dalszą edukacją, poczucia wiary we własne siły.

VIII. EWALUACJA  PROGRAMU

 

 1. Pozytywne oceny ze sprawdzianów, testów przeprowadzanych na lekcjach języka polskiego.
 2. Pozytywne oceny semestralne i roczne z języka polskiego.
 3. Wyższe wyniki sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej.
 4. Test „na wejście” i „na wyjście”.

 

PROGRAM OPRACOWAŁA:
mgr Krystyna Wojciechowska

 

 

 

 

Plan pracy na zajęcia wyrównawcze dla klasy V Szkoły Podstawowej

 

Lp.

Tematyka

Ilość godzin

Ilość godzin

Materiał

2010/2011

2011/2012

1

Lekcja organizacyjna

1

 

 

2

Test ''na wejście''

1

 

Test

3

Głośne czytanie tekstów

3

 

 

4

Czytanie ze zrozumieniem tekstów prozatorskich i użytkowych

5

10

Testy

5

Praca z wierszem- interpretacja treści, sens dosłowny i przenośny, środki stylistyczne

10

10

Karty pracy

6

Redagowanie wypowiedzi pisemnych:

- opowiadanie z dialogiem

- opis krajobrazu

- opis postaci

- list prywatny, oficjalny

- kartka pocztowa, adres

- plan wydarzeń

- charakterystyka

- sprawozdanie

 

 

5

5

5

3

2

 

 

 

5

3

 

2

 

5

5

5

Zeszyty, karty pracy, słowniki

7

Ćwiczenia ortograficzno-interpunkcyjne

5

10

Dyktanda, słowniki ortograficzne

8

Gramatyka- części zdania

 

5

Zeszyty ćwiczeń

9

Pomoc przy odrabianiu prac domowych

5

5

Zeszyty

10

Test ''na wyjście''

 

1

Test

 

 

50

66

 

 

 

 

 

Unia EuropejskaKapitał ludzki

 

 

 

 

 

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘĆ WYRÓWAWCZYCH                              

Z JĘZYKA POLSKIEGO WKL.VI

 

L.p.

Tematyka

Liczba godz.

Wymagania szczegółowe

1

Omówienie programu

1

 • identyfikuje treści kształcenia

2

Wokół stołu

1

 • przypisuje utwór do właściwego rodzaju literackiego
 • charakteryzuje postać mówiącą utworu
 • stosuje zasady pisowni u i ó
 • redaguje przepis

3

W Egipcie

3

 • odróżnia opowiadanie od opisu
 • redaguje list prywatny

4

W Grecji

 

 

2

 • rozpoznaje cechy mitu
 • stosuje terminologię związaną z teatrem i zasady zachowania się w teatrze
 • redaguje kartkę pocztową

5

Rzym i pierwsi chrześcijanie

2

 • stosuje zasady pisowni rz i ż
 • redaguje zawiadomienie

6

Polska moja ojczyzna

2

 • rozpoznaje cechy legendy
 • stosuje zasady pisowni wielkiej i małej litery
 • omawia symbole narodowe
 • tworzy wypowiedź argumentacyjną

7

Bolesław Chrobry – I król Polski

2

 • identyfikuje notatkę encyklopedyczną jako tekst informacyjny
 • redaguje zaproszenie

8

Na szlaku orlich gniazd

2

 • odczytuje temat i główną myśl tekstu satyrycznego
 • dostrzega w tekście porównanie i przenośnię
 • redaguje tekst zachęty

9

W tekście i na rysunku

3

 • wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje
 • stosuje zasady pisowni nie z różnymi częściami mowy
 • redaguje opis miejsca

10

W muzeum

5

 • odczytuje tekst na poziomie dosłownym i przenośnym
 • stosuje różne formy czasownika
 • redaguje opowiadanie twórcze

11

Najsłynniejsza

 odsiecz

4

 • wyszukuje w tekście epickim potrzebne informacje
 • odmienia przez przypadki rzeczownik
 • redaguje sprawozdanie

12

Między nami

 uczniami

2

 • rozpoznaje cechy fraszki
 • stosuje zasady pisowni tytułów książek i czasopism
 • tworzy tekst przeprosin

13

Silni i słabi

 

2

 • rozpoznaje cechy bajki
 • odmienia przymiotniki
 • tworzy notatkę

14

W baśniach i na jawie

2

 • przenosi informacje z anegdoty do komiksu
 • porównuje tekst informacji prasowej i baśni
 • odmienia przysłówek
 • tworzy zestawienie chronologiczne
 • dopisuje zakończenie baśni

15

Wyjątkowe dni w roku

2

 • rozpoznaje wypowiedzi jako tekst popularnonaukowy i wyszukuje w nim potrzebne informacje
 • odmienia liczebnik
 • redaguje życzenia

16

Między dwiema wojnami

2

 • rozpoznaje temat utworu

17

Pod okupacją

3

 • identyfikuje wypowiedź jako tekst literacki
 • omawia akcję, wyodrębnia wątki, wydarzenia
 • wskazuje w zdaniu podmiot i orzeczenie
 • redaguje streszczenie

18

Od kultury ludowej do młodzieżowej

 

4

 • identyfikuje przysłowie
 • wskazuje w zdaniu dopełnienie, okolicznik, przydawkę

19

Świat telewizji i komputerów

3

 • rozpoznaje wypowiedź jako list z poczty elektronicznej – fragment powieści
 • odróżnia zdanie pojedyncze od zdania złożonego
 • układa tekst reklamy

20

Praca i odpoczynek

3

 • przypisuje utwór do właściwego rodzaju
 • literackiego
 • rozumie przenośne i dosłowne znaczenie
 • wyrazów w tekście
 • dostrzega w tekście środki artystyczne
 • (epitet, porównanie, przenośnię)
 • zauważ relację między częściami
 • składowymi wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity)

 

 

 

 

Unia EuropejskaKapitał ludzki

 

 

 

 

 

„ROZWINĄĆ  SKRZYDŁA”

- wyrównywanie szans edukacyjnych w Zespole Szkół w Lisewie

     Projekt  współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

         Program zajęć wyrównawczych  z języka polskiego    

 w kl. I gimnazjum

 

 

I. WSTĘP

 

Program zajęć jest przeznaczony dla uczniów kl. I gimnazjum w celu uzyskania przez nich lepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym.

 

II. CELE EDUKACYJNE

1. Cel ogólny:                                                                                                                                                                                                                                              

 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zniesienie różnic w jakości usług edukacyjnych

2. Cele szczegółowe:

 • kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania, pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych,
 • wyrabianie nawyku krytycznego odbioru tekstów literackich i innych dzieł kultury,
 • rozbudzanie zainteresowania różnymi tekstami kultury i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów,
 • zachęcanie i nauka uczestnictwa w kulturze,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole,
 • rozbudzanie motywacji do zdobywania wiedzy,
 • wdrażanie do przemyślanego korzystania z informacji,
 • przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia.

                                                                                                                                                                       

III.   TREŚCI KSZTAŁCENIA

1.      TWORZENIE WYPOWIEDZI  

 • pisemne wypowiadanie się za pomocą różnych form wypowiedzi: opis opis sytuacji, opis przeżyć wewnętrznych, opowiadanie, charakterystyka, list, rozprawka, recenzja, sprawozdanie, dziennik, pamiętnik, teksty użytkowe, życiorys, podanie,
 • dostosowywanie odmiany i stylu języka do gatunku wypowiedzi
 • stosowanie zasad organizacji tekstu zgodnie z wymogami gatunku
 • tworzenie spójnej logicznie i składniowo wypowiedzi na zadany temat
 • tworzenie planu twórczego własnej wypowiedzi
 • redagowanie wypowiedzi poprawnej pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.                                                                       

       

 IV.  METODY I FORMY PRACY:                                                                                            

 • metoda podająca ( dyskusja, pogadanka)                                                               
 • metoda problemowa ( aktywizująca)
 • metoda praktyczna ( praca z tekstem)       
 • forma zbiorowa ( praca w grupie)
 • forma indywidualna                       

 

 V.   OCENIANIE

 • Test ,, na wejście” i ,,na wyjście”,
 • Ocena słowna wspierająca ucznia zawierająca opis tego, co jest do poprawienia i tego, co już umie,
 • Wspólne omawianie prac kolegów celem wyciągania wniosków z cudzych błędów i wyrabiania taktu i grzeczności.

 

  VIOCZEKIWANE REZULTATY:

 • udział w 83 h zajęć wyrównawczych z języka polskiego w kl. I gimnazjum,
 • udział w wycieczce do Teatru Dramatycznego w Płocku celem obejrzenia sztuki teatralnej w lutym 2011 r.
 • wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach z języka polskiego,
 • podniesienie umiejętności rozwiązywania sprawdzianów i testów,
 • uzyskiwanie wyższych ocen z języka polskiego
 • osiąganie lepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym.

             

                                                                  Program opracowała:

mgr Aneta Kosewska

 

 

 

 

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘĆ WYRÓWAWCZYCH

Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. I GIMNAZJUM

 

L.p.

Tematyka

Liczba godz.

Wymagania szczegółowe

1

Omówienie programu

1

 • identyfikuje treści kształcenia

2

Klasówka na dobry początek

 

1

 • ocena wiadomości i umiejętności po
 • drugim etapie edukacyjnym

3

Opis sytuacji

 

 

4

 • wyróżnia cechy opisu
 • gromadzi słownictwo
 • redaguje opis sytuacji

4

Opis przeżyć wewnętrznych

 

 

3

 • rozpoznaje cechy opisu przeżyć
 • wewnętrznych
 • nazywa uczucia ,
 • opisuje wewnętrzne i zewnętrzne
 • przejawy uczuć
 • redaguje opis przeżyć

5

Charakterystyka

 

 

6

 • wyróżnia elementy charakterystyki
 • gromadzi słownictwo
 • redaguje charakterystykę

6

Opowiadanie z użyciem dialogu

6

 • wskazuje cechy opowiadania
 • tworzy dialog
 • redaguje opowiadanie z dialogiem

7

Sprawozdanie.

4

 • wyróżnia elementy sprawozdania
 • gromadzi słownictwo
 • redaguje sprawozdanie

8

Rozprawka

10

 • wskazuje elementy rozprawki
 • gromadzi słownictwo
 • wprowadza cytaty
 • omawia styl rozprawki
 • poznaje kompozycję rozprawki
 • tworzy plan rozprawki
 • pisze rozprawkę na podstawie tekstu

9

Recenzja

6

 • rozpoznaje cechy recenzji
 • gromadzi słownictwo specjalistyczne,
 • wyrazy bliskoznaczne , peryfrazy,
 • frazeologizmy, słownictwo perswazyjne,
 • wyraża własne zdanie
 • redaguje recenzję

10

Pamiętnik Dziennik

5

 • identyfikuje pamiętnik i dziennik jako utwory prozatorskie
 • wyjaśnia pojęcia narracji autorskiej i pamiętnikarskiej
 • gromadzi słownictwo
 • zachowuje chronologię
 • redaguje pamiętnik, dziennik

11

Życiorys Podanie

3

 • omawia kompozycję pism

12

Klasówka na dobry koniec

1

 • ocena wiadomości i umiejętności
 • zdobytych na zajęciach

 

 

 

Unia EuropejskaKapitał ludzki

 

 

 

 

„ROZWINĄĆ  SKRZYDŁA”

                                                 - wyrównywanie szans edukacyjnych w Zespole Szkół w Lisewie

Projekt  współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

         Program zajęć wyrównawczych  z języka polskiego    

                                 w kl. II gimnazjum

 

 

I.  WSTĘP

   Program zajęć jest przeznaczony dla uczniów kl. II gimnazjum  w celu uzyskania przez nich lepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym.

 

II. CELE EDUKACYJNE

1. Cel ogólny:                                                                                                                                                                                                                                              

 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zniesienie różnic w jakości usług edukacyjnych

2. Cele szczegółowe:

 • kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania, pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych,
 • wyrabianie nawyku krytycznego odbioru tekstów literackich i innych dzieł kultury,
 • rozbudzanie zainteresowania różnymi tekstami kultury i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów,
 • zachęcanie i nauka uczestnictwa w kulturze,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole w różnych sytuacjach życiowych,
 • rozbudzanie motywacji do zdobywania wiedzy, doskonalenia osobowości i planowego samokształcenia,
 • wdrażanie do przemyślanego korzystania z różnych źródeł informacji (słowniki, encyklopedie, internet),
 • rozbudzanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego
 • wzbudzanie dumy z dokonań najwybitniejszych przedstawicieli kraju i regionu.

                                            

   III.   TREŚCI KSZTAŁCENIA

 • rozumienie poleceń, wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, zawartych w tekście, przeczytanie cytatów, wyciąganie wniosków i uogólnianie
 • wskazywanie funkcji zastosowanych w utworze środków stylistycznych
 • wyróżnianie cech epickich, lirycznych, dramatycznych w tekstach
 • odróżnianie tekstów użytkowych od tekstów kultury różnych rodzajów sztuki
 • odczytywanie tekstów kultury na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym; próby uwzględniania niezbędnych kontekstów, np.: odniesień do biografii autora, wydarzeń historycznych, ważnych zjawisk kulturowych
 • posługiwanie się pojęciami wartościującymi dotyczącymi patriotyzmu, nacjonalizmu, tolerancji, piękna
 • pisemne wypowiadanie się za pomocą różnych form wypowiedzi: opis, opowiadanie, sprawozdanie, teksty użytkowe: ogłoszenie, zaproszenie, notatka ciągła, plan, mapa mentalna, wykres, tabela, wywiad
 • korzystanie z różnych źródeł informacji ( słowniki, encyklopedie, czasopisma, katalogi, internet )
 • planowanie swoich zadań
 • wykorzystanie różnych notatek przy zapamiętywaniu wiedzy
 • wykorzystywanie słowników języka polskiego, poprawnej polszczyzny, wyrazów obcych, synonimów i antonimów, podczas redagowania tekstów i ich poprawiania                            

 

 IV.  METODY I FORMY PRACY:                                                                                            

 • metoda podająca ( dyskusja, pogadanka)                                                               
 • metoda problemowa ( aktywizująca)
 • metoda praktyczna ( praca z tekstem)       
 • forma zbiorowa ( praca w grupie)
 • forma indywidualna                       

 

 V.   OCENIANIE

 • prezentacja na koniec projektu,
 • ocena słowna wspierająca ucznia zawierająca opis tego ,co jest do
 • poprawienia i tego, co już umie,
 • wspólne omawianie prac kolegów celem wyciąganie wniosków

 

  VIOCZEKIWANE REZULTATY:

 • udział w 58 h zajęć wyrównawczych z języka polskiego w kl. II gimnazjum,
 • udział w wycieczce do Teatru Dramatycznego w Płocku celem obejrzenia sztuki teatralnej w lutym 2011 r.
 • wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach z języka polskiego,
 • uzyskiwanie wyższych ocen z języka polskiego,
 • wykonanie prezentacji.

             

                                                                  Program opracowała:

mgr Aneta Kosewska

 

 

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH 

Z JĘZYKA POLSKIEGO W Kl. II GIMNAZJUM

 

L.p.

Tematyka

zajęć

Liczba

godzin

Wymagania szczegółowe

wobec ucznia

1

Metoda projektu.

2

 • zna założenia pracy metodą projektu
 • ustala zasady pracy nad projektem
 • podpisuje kontrakt na czas pracy

2

Wybór tematu.

1

 • wybiera temat metodą głosowania

3

Panowanie działań.

4

 • opracowuje kartę pracy zespołu
 • wyznacza cele projektu, zadania i termin ich realizacji
 • planuje sposób prezentacji projektu

4

Wstępne zbieranie materiałów.

6

 • zbiera informacje z : bibliotek,
 • muzeów, internetu, archiwów

5

Wyprawy do miejsc i ludzi.

6

 • opracowuje szczegółowy plan wyprawy

6

Dokumentacja

3

 • archiwizuje i tworzy portfolio projektu

7

Prezentacja

2

 • wybiera rodzaj prezentacji i planuje
 • przygotowania do niej

8

Ocena pracy

 uczniów.

1

 • ewaluacja projektu: karta oceny udziału ucznia, kryteria oceny, informacja zwrotna,

 

 

Wersja do druku