zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

ZSLisewo: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: klasa 1

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasie pierwszej

Prowadzący: Joanna Zielińska

Lista uczestników

 

 

Unia EuropejskaKapitał ludzki

 

 

 

 

 

”ROZWINĄĆ SKRZYDŁA”

 - wyrównywanie szans edukacyjnych w Zespole Szkół w Lisewie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Plan pracy –zajęcia wyrównawcze

( klasa I, II )

„Możesz lepiej, możesz więcej”

Edukacja wczesnoszkolna

 

Czas realizacji: 2 godziny tygodniowo

Klasa I - listopad 2010 – maj 2011(50 godz. lekcyjnych)

Klasa II – wrzesień 2011 – maj 2012(66 godz. lekcyjnych)

(Opracowała Joanna Zielińska)

 

Nauczanie zintegrowane jest bardzo ważnym okresem edukacyjnym w rozwoju każdego dziecka. Wiadomości i umiejętności, jakie nabędzie w tym okresie, są warunkiem dalszej edukacji każdego małego człowieka. Na tym etapie kształcenia istotne są umiejętności mówienia, czytania, pisania i liczenia. Droga do ich zdobycia jest jednak długa i skomplikowana. Wymaga wielu zabiegów natury dydaktyczno-metodycznych ze strony nauczyciela, aktywnej pracy samego ucznia, jak i współpracy rodziców. Tylko dobra współpraca i porozumienie ze strony ucznia, nauczyciela i rodziców pozwoli na opanowanie tych umiejętności. Zdarza się często tak, że uczniowie mają problemy z opanowaniem niektórych wiadomości i umiejętności. Następstwem czego są niepowodzenia szkolne, stresy, poczucie mniejszej wartości itp. Mając na uwadze dobro dziecka opracowałam i wdrożyłam program zajęć wyrównawczych dla uczniów klasy I i II mających problemy z przyswajaniem podstawowych wiadomości i umiejętności. Treści kształcenia odnoszą się do edukacji polonistycznej i matematycznej z podziałem na klasy (kl. I, kl. II)i mają charakter wspierający (celem wprowadzenia ich jest uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami), propedeutyczny (przygotowanie do klas następnych), stymulujący ( pobudzanie rozwoju umysłowego dziecka oraz wzbudzanie pozytywnej wiary w swoje możliwości). Celem przewodnim zajęć ma być usprawnianie mowy dzieci i zapobieganie trudnościom w nauce związanym z czytaniem, pisaniem, liczeniem i wypowiadaniem się. Opracowany program będę realizować na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

W ramach zajęć wyrównawczych uczniowie odbędą wycieczki do Płocka do Teatru Dramatycznego na sztuki teatralne (grudzień 2010, grudzień 2011).
 

Cel główny

 

Wyrównywanie braków w wiadomościach wynikających z deficytów rozwojowych, zaniedbań rodzinnych, środowiskowych słabej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej dziecka do nauki.


Cele szczegółowe

 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju osobowości dziecka w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej.
 • Rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się, głównie umiejętności czytania, pisania, liczenia, wypowiadania się poprzez uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami.
 • Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i umożliwianie osiąganie sukcesu.
 • Stwarzanie warunków rozwijania samodzielności, kreatywności i zainteresowań.
 • Pomaganie w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.
 • Przełamywanie niechęci i rezygnacji przy napotkaniu trudności.
 • Uczenie rozwiązywania problemów edukacyjnych.
 • Dodatkowa praca nad stymulacją, usprawnianiem, doskonaleniem procesów analityczno-syntetycznych, funkcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, sprawności grafomotorycznej.
 • Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami.
 • Wdrażanie do czynnego uczestnictwa w pracy zespołu.

Osiągnięcia uczniów

 • Rozumienie słowa mówionego;
 • Płynne, wyraziste czytanie;
 • Płynne, poprawne pisanie;
 • Płynne wyszukiwanie, porządkowanie, rozpoznawanie ,łączenie, segregowanie, rysowanie, odmierzanie, liczenie, dobieranie;
 • Umiejętności językowe- skuteczne komunikowanie się;
 • Porozumiewanie się, współpraca w grupie;
 • Umiejętność posługiwania się liczbami naturalnymi i działaniami matematycznymi;
 • Nabywanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych;
 • Rozwiązywanie problemów poznawczych;
 • Radzenie sobie z niepewnością i złożonością zjawisk;
 • Prezentacja własnego punktu widzenia, argumentowanie i obrona własnego zdania;
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów.
 • Wykazywanie wrażliwości emocjonalnej na sprawy innych ludzi oraz życzliwości, uczynności i koleżeńskości;
 • Dążenie do nabywania wartościowych cech charakteru (pracowitość, wytrwałość, odwaga, odpowiedzialność, systematyczność.

Metody i formy pracy

Realizacja programu wymaga szczególnie starannego doboru metod i form pracy oraz środków dydaktycznych. Dalszy rozwój i powodzenie dziecka w szkole i życiu zależeć będzie od osiągniętego poziomu rozwoju psychofizycznego, wiedzy i umiejętności, zainteresowań oraz motywacji do dalszej nauki. Odpowiednie metody nauczania i uczenia się umożliwiają stopniowe kształtowanie umiejętności dzieci w zakresie samodzielnego dokonywania operacji umysłowych, przede wszystkim na konkretach i ich wyobrażeniach.
W realizacji zagadnień nauczyciel zmierza do wykorzystywania:

 • metod poszukujących ( metoda problemowa);
 • metod podających- opartych na słowie: wyjaśnienie, opis, dyskusja;

·         metod praktyczno- ćwiczeniowych : pokaz, instruktaż;
 

 Zaleca się w toku realizacji programu wspierającego stosowanie określonych form organizacyjnych pracy uczniów:

 • jednolitych form organizacyjnych (praca indywidualna, praca zbiorowa, praca grupowa);
 • zróżnicowanych form organizacyjnych –uwzględniających różnice indywidualne między poszczególnymi uczniami w danym zespole .

 

Zagadnienia związane z realizacją programu

      W trakcie realizacji programu zakłada się dużą swobodę. Nauczyciel ma prawo do elastycznego wyboru treści kształcenia, w zależności od potrzeb edukacyjnych uczniów. Takie podejście ułatwi dostosowanie organizacji pracy do właściwości rozwojowych dzieci.  Przy ocenie osiągnięć ucznia należy brać pod uwagę przejawiane postawy oraz ogólne postępy rozwojowe dzieci (umiejętność wykonywania i podejmowania zadań, wytrwałość w przezwyciężaniu trudności, systematyczność, staranność, samodzielność, umiejętność współdziałania w zespole, krytyczny stosunek do wykonywanej pracy).  Realizacja programu ma stymulować wszechstronny rozwój osobowości uczniów (przede wszystkim rozwijanie ich ogólnych zdolności poznawczych i samodzielne, logiczne myślenie) oraz doskonalić opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności zawartych w Programie edukacji wczesnoszkolnej.
       Właściwa realizacja założeń systemu dydaktyczno-wyrównawczo- wychowawczego w klasach młodszych powinna uczynić ze szkoły miejsce przeżywania przez dzieci radości i satysfakcji z osiągnięć.

     
Ewaluacja

 • systematyczna praca indywidualna;
 • wysoka frekwencja na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych;
 • coraz lepsze wyniki w nauce;
 • większa aktywność na zajęciach;
 • coraz większe zainteresowanie edukacją polonistyczną i edukacją matematyczną;
 • karty pracy uczniów;
 • testy po I i II klasie;
 • większa wiara w swoje możliwości, upór w dążeniu do celu;
 • wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach

 

Plan pracy zajęć wyrównawczych w klasie I -   edukacja wczesnoszkolna (listopad 2010 –maj 2011)

KLASA I

Edukacja polonistyczna

Klasa I, semestr I:

·        Analiza i synteza słuchowa i wzrokowa wyrazów;

·        Nauka czytania wyrazów i zdań; tekstu pisanego i drukowanego;

·        Swobodne wypowiedzi w oparciu o doświadczenia własne, historyjki obrazkowe i przeczytane teksty;

·        Wdrażanie do formułowania pytań i odpowiedzi;

·        Opowiadanie poznanych treści;

·        Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania;

·         Nauka pisania liter, połączeń literowych i wyrazów;

·        Przepisywanie i odwzorowywanie krótkich zdań i tekstów;

·        Układanie wyrazów, zdań z rozsypanek;

·        Rozpoznawanie i pisanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących;

·        Wielka litera, kropka, znak zapytania i wykrzyknik;

·        Przenoszenie wyrazów i podział na sylaby

·        Pisanie z pamięci wyrazów i zdań;

·        Wzbogacanie słownictwa ucznia;

Klasa I, semestr II:

·        Analiza i synteza słuchowa wyrazów;

·        Czytanie głośne i ciche ze zrozumieniem;

·        Swobodne wypowiedzi w oparciu o doświadczenia własne, historyjki obrazkowe i czytane teksty;

·        Wdrażanie do formułowania pytań i odpowiedzi;

·        Opowiadanie poznanych treści;

·        Ćwiczenia usprawniające kształtne pisanie;

·        Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych i opowiadania z rozsypanki zdaniowej;

·        Rozpoznawanie i pisanie zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących;

·        Układanie i zapisywanie 3-4 zdaniowych wypowiedzi;

·         Rozróżnianie rzeczowników i czasowników;

·        Wielka litera w zdaniu, w korespondencji, nazwach własnych;

·        Utrwalenie pisowni wyrazów z "ó", "rz", "ż", "h";

·        Pisanie ze słuchu i z pamięci wyrazów i zdań;

·        Utrwalenie pisowni wyrazów ze zmiękczeniami;

·        Bogacenie czynnego słownictwa ucznia;

 

Edukacja matematyczna

Klasa I, semestr I:
 

 

·        Określanie i przedstawianie wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni;

·        Porównywanie i porządkowanie przedmiotów;

·        Rozpoznawanie figur geometrycznych;

·        Klasyfikacja przedmiotów według podanej cechy, przeliczanie elementów zbiorów i porównywanie ich;

·        Wyodrębnianie podzbiorów i części wspólnej zbiorów;

·        Liczenie przedmiotów w zakresie 0-10;

·        Zapisywanie liczb od 0-10 cyframi i odczytywanie ich;

·        Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10;

·        Dopełnianie do pełnej dziesiątki;

·        Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych;

·        Porównywanie liczb na osi liczbowej;

·        Rozwiązywanie grafów, tabelek i prostych równań;

·        Liczba jako wynik pomiaru;

·        Dni tygodnia, ich nazwy oraz kolejność.

Klasa I, semestr II:

·        Rozpoznawanie figur geometrycznych;

·        Porównywanie liczebności zbiorów;

·        Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem i bez przekroczenia progu dziesiątkowego;

·        Mnożenie i dzielenie w zakresie 20

·        Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100, liczenie dziesiątkami, porównywanie liczb dwucyfrowych, liczby w układzie pozycyjnym;

·        Mierzenie odcinków, porównywanie długości odcinków;

·         Wiadomości praktyczne:
dni tygodnia
-  liczenie pieniędzy (zł, gr.)
-  jednostki długości (cm, m)
-  jednostki wagi (dag, kg)
-  jednostki pojemności (l)

 

 

Plan pracy zajęć wyrównawczych w klasie II -   edukacja wczesnoszkolna (wrzesień 2011 –maj 2012)

KLASA II

Edukacja polonistyczna

Klasa II, semestr I:

·              Ćwiczenia zmierzające do osiągnięcia poprawności i płynności czytania;

·              Wdrażanie do głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem

·              Doskonalenie wypowiedzi ustnych: opowiadanie o własnych  przeżyciach, opowiadanie ilustracji, ustalanie przebiegu wydarzeń, opisywanie i opowiadanie;

·              Układanie zdań i opowiadań z rozsypanek wyrazowych i zdaniowych;

·              Układanie i zapisywanie kilkuzdaniowych wypowiedzi;

·              Ćwiczenia w kształtnym pisaniu i właściwym łączeniu liter;

·              Ćwiczenia w płynnym i czytelnym pisaniu;

·              Rozpoznawanie głosek, sylab i wyrazów;

·              Praktyczne stosowanie znajomości alfabetu;

·              Rozpoznawanie zdań oznajmujących, pytających i wykrzyknikowych;

·              Rozpoznawanie części mowy: rzeczownika i czasownika;

·              Rozpoznawanie rodzajów i liczb części mowy;

·              Utrwalanie pisowni wyrazów z "rz", "ó", "h", "ż";

·              Pisownia wyrazów z utratą dźwięczności i ze zmiękczeniami;

·              Pisownia wyrazów wielką literą;

·              Pisanie z pamięci i ze słuchu;

Klasa II, semestr II:

·        Ćwiczenia związane z osiągnięciem poprawności i płynności czytania;

·        Wdrażanie do głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem;

·        Doskonalenie wypowiedzi ustnych: opowiadanie o własnych przeżyciach, historyjek obrazkowych, opowiadań, lektur, ustalanie przebiegu wydarzeń, opisywanie;

·        Układanie opowiadań, planu wydarzeń, opisów oraz kilkuzdaniowych wypowiedzi na podany temat;

·        Ćwiczenia w kształtnym pisaniu i właściwym łączeniu liter;

·        Ćwiczenia w płynnym czytaniu i czytelnym pisaniu;

·        Rozpoznawanie głosek, liter, sylab,, praktyczne stosowanie alfabetu;

·        Rozpoznawanie i układanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących;

·        Rozpoznawanie rzeczownika, czasownika i przymiotnika;

·        Określanie liczby, rodzaju rzeczownika, przymiotnika i czasownika

·         Rozpoznawanie czasu czasownika;

·         Pisownia wyrazów z: "rz", "ż", "u", "ó", "ch", "h", utratą dźwięczności, zmiękczeniami, wielką liter;

·         Pisownia czasowników z zakończeniem -uje oraz rzeczowników z zakończeniem -ów, -ówka, -unek;

·        Pisanie ze słuchu z objaśnieniami i bez objaśnień oraz pisanie z pamięci;

 

Edukacja matematyczna

 

·        Klasa II, semestr I:

·        Wyodrębnianie zbiorów i części wspólnej zbiorów;

·         Powtórzenie zakresu liczbowego do 10, 20;

·         Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20;

·         Mnożenie i dzielenie liczb jednocyfrowych do 30;

·         Dzielenie jako mieszczenie i podział;

·         Stosowanie drzewek, tabel, grafów do działań matematycznych;

·         Rozwiązywanie zadań z treścią różnymi sposobami;

·         Rozpoznawanie linii prostych, prostopadłych i równoległych;

·         Rozpoznawanie linii prostych, łamanych i krzywych;

·        Wiadomości praktyczne: mierzenie odcinków, obliczenia zegarowe;

·         Rozszerzenia zakresu liczbowego do 100;

Klasa II, semestr II

·         Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego

·         Mnożenie i dzielenie liczb do 30, związek mnożenia z dzieleniem;

·         Rozwiązywanie równań na mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie;

·         Rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi sposobami;

·         Rozpoznawanie i rysowanie oraz mierzenie odcinków równoległych i   prostopadłych;

·        Wiadomości praktyczne: liczenie pieniędzy, obliczenia zegarowe, jednostki wagi i miary;

·        Liczby rzymskie do XII.

Wersja do druku