zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

ZSLisewo: Program kółka biologicznego

 

 

Unia EuropejskaKapitał ludzki

 

 

 

 

 

”ROZWINĄĆ SKRZYDŁA”

- wyrównywanie szans edukacyjnych w Zespole Szkół w Lisewie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

 

Program koła przyrodniczego

Szkoła Podstawowa w Lisewie

Autor programu: Bożena Gizińska

 

 

Wstęp
Program ten jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI SP chcących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie przyrody. Będzie realizowany w ramach projektu „Rozwinąć Skrzydła” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do Edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Program koła przyrodniczego wpisuje się cel  główny projektu „Rozwinąć skrzydła”- wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół w Lisewie. Zawiera także cele szczegółowe  Projektu:

Podniesienie poziomu nauczania w szkole;

Umożliwienie uczniom rozwoju kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

Podniesienie wyników sprawdzianu kompetencji po kl. VI;

Wszechstronny rozwój uczniów.

Treści programu pozwolą na dokładniejsze pogłębienie i rozszerzenie wiadomości, których nie można zrealizować na lekcjach przyrody ze względu na ograniczenia czasowe. Pozwoli on zwrócić uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów. Pobudzi również aktywność dzieci i ich twórcze myślenie. Nauczy współdziałania w zespole, ukształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka. Pomoże zagospodarować czas wolny tak, aby nie było w nim miejsca na nudę.     

Termin realizacji: dwa lata szkolne 2010/2011; 2011/2012  

Czas realizacji : 2 godz. Tygodniowo.                                                                                                                                                                     

Cel główny programu:

 Pogłębianie wiadomości, umiejętności oraz postaw uczniów w zakresie wiedzy przyrodniczej.

Cele szczegółowe:

 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań różnorodności świata oraz zjawiskami spotykanymi w codziennym życiu;
 2. Zdobywanie umiejętności obserwacji i opisywania zjawisk przyrodniczych;
 3. Umiejętność samodzielnego przeprowadzenia prostego eksperymentu oraz wyciągania wniosków;
 4. Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych;
 5. Dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku oraz rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska;

6.      Prezentacja własnego punktu widzenia, przygotowania do publicznych wystąpień;

7.      Przygotowanie uczniów do konkursów przyrodniczych;

 1. Motywacja do wykonywania różnych zadań o charakterze proekologicznym;
 2. Przygotowanie do życia, w którym cenionymi wartościami, są poznawanie przyrody, oraz dbałość o własne zdrowie i bezpieczeństwo;
 3. Wykształcenie u uczniów umiejętności wybierania i prezentowania interesujących informacji z literatury popularnonaukowej, słowników i encyklopedii, korzystanie z Internetu i encyklopedii multimedialnych;
 4. Rozwijanie umiejętności technologii informatycznych – wykonanie prezentacji multimedialnych;
 5. Pogłębienie wiedzy o Polsce i najbliższej okolicy;
 6. Kształtowanie właściwych postaw ekologicznych i prozdrowotnych;
 7. Nauka współdziałania w grupie;
 8. Nauka poprzez zabawę.

METODY PRACY- procedury osiągania celów:

 • pogadanka,
 • praca ze źródłami informacji,
 • burza mózgów,
 • śnieżna kula,
 • wycieczki,
 • wizyty studyjne
 • zajęcia terenowe,
 • metaplan,
 • obserwacja
 • eksperyment
 • gry i zabawy
 • prezentacja multimedialna

FORMY PRACY:

 • praca indywidualna,
 • praca w grupie.
 • Zajęcia w terenie

TREŚCI NAUCZANIA:

 1. Budowa i funkcjonowanie mikroskopu optycznego.
 2. Właściwości substancji.
 3. Krajobrazy Polski.
 4. Zabytki polskich miast.
 5. Orientacja w terenie.
 6. Formy ochrony przyrody w najbliższej okolicy i w Polsce.
 7. Biocenoza pola, lasu, łąki i stawu.
 8. Pospolite rośliny w naszym otoczeniu.
 9. Ochrona środowiska – gospodarka odpadami.

OCZEKIWANE REZULTATY:

Rezultaty miękkie

-uczeń ma świadomość, że człowiek jako istota rozumna jest odpowiedzialny za mądre korzystanie z zasobów przyrody dla dobra własnego i innych pokoleń,

-umiejętność rozpoznawania pospolitych chwastów pół uprawnych, roślin runa leśnego, drzew i krzewów

- wykonanie preparatów mokrych, prowadzenie obserwacji mikroskopowych, wykonywanie rysunków obserwowanych preparatów mikroskopowych

Rezultaty twarde

-Wyższe osiągnięcia uczniów w konkursach ekologicznych, olimpiadach biologicznych, egzaminie gimnazjalnym;

-prace uczniów(zielniki, przewodniki, prezentacje multimedialne, plakaty itp.);

-przedstawienie z okazji Dnia Ziemi

-sprawozdania z wycieczek i wyjazdów.

 

Plan pracy koła przyrodniczego

 

Dział programowy

Tematyka zajęć

Liczba godzin

Termin

realizacji

Rok szkolny 2010/2011 –54 godzin lekcyjnych.

 

Zajęcia organizacyjne –  zapoznanie z programem koła. Test na wejście.

2

XI

Mikroskopowanie

Wykonujemy preparaty mokre

2

XI

Obserwacja preparatów stałych -tkanki roślinne i zwierzęce.

2

XI

Substancje chemiczne

Poznajemy mieszaniny chemiczne – sposoby rozdzielania mieszanin.

2

XI

Badanie właściwości tlenu – Jak tlen wpływa na proces spalania?

2

XII

Czy dwutlenek węgla można wyprodukować?

2

XII

Woda

Woda jest wszędzie! 1-5

2

XII

Powracająca kropla deszczu.1-9

2

I

Jaka to różnica? –skażona czy zanieczyszczona? 1-49

2

I

Oczyszczanie ścieków- wycieczka do oczyszczalni ścieków w Płońsku

2

IV

Piękna nasza Polska cała

Co możemy zwiedzić w Warszawie? – poznajemy zabytki stolicy.

2

I

Co możemy zwiedzić w Toruniu?- opracowanie trasy zwiedzania.

2

I

Poznajemy osobliwości i zabytki miast: Płocka, Ciechanowa, Pułtuska, Czerwińska i Płońska.

2

II

2

II

Przygotowanie do konkursu wiedzy o Polsce o Polsce i najbliższej okolicy.

8

 

III

 

Przygotowanie do konkursu wiedzy o Górach Świętokrzyskich.

4

IV

 

Wizyta w oczyszczalni ścieków w Płońsku.

3

IV

Poznajemy różne biocenozy:

las, pole,

łąka

Trasa wycieczki po Ziemi Kieleckiej.

2

V

Warstwowa budowa lasu- rozpoznawanie pospolitych drzew i krzewów- wycieczka do lasu

2sobota

V

Poznajemy pospolite rośliny runa leśnego w lesie grądowym wycieczka do lasu.

2

V

Poznajemy pospolite rośliny łąk i pastwisk - wycieczka na łąkę.

2

V

Wizyta studyjna w Zakładzie Postępu Rolniczego w Poświętnem.

3

V

Rok szkolny 2011/2012 –58 godzin lekcyjnych

Poznajemy pospolite chwasty- wycieczka na pole.

2

IX

Wyznaczanie kierunku północnego w lesie oraz wpływ warunków środowiska na organizmy – wycieczka do lasu.

2

IX

Zależności pokarmowe w lesie. Pospolite gatunki grzybów w lesie – wycieczka do lasu poznajemy las sosnowy.

2

IX

Poznajemy las łęgowy – wycieczka do lasu.

2

IX

W poszukiwaniu bobrów – wycieczka na tamę.

2

X

Oznaczamy rośliny iglaste.

2

X

Z wizytą w leśniczówce – poznajemy ścieżkę edukacyjną w Kucharach.

4

XI

Rośliny naszego otoczenia

Wykonanie zielnika – pospolite drzewa i krzewy.

10

XI-XII-I

 

Wykonanie zielnika – pospolite chwasty naszych pól  i łąk.

Odpady

Analiza składu własnego kosza –segregacja śmieci

2

II

Recykling szansą na ratowanie środowiska

ABC o odpadach?

2

II

 

Odpady co z nimi zrobić?

2

II

Przygotowanie albumu „ABG o odpadach”

2

II

 

Ochrona przyrody

 

 

 

 

 

 

 

 

Parki Narodowe w Polsce .

2

III

2

III

Rośliny prawnie chronione w Polsce.

Zwierzęta prawnie chronione w Polsce.

2

III

Formy ochrony przyrody w Gminie Płońsk –pomniki przyrody, ochrona gatunkowa.

2

III

Przygotowujemy się do turnieju wiedzy ekologicznej

2

IV

Ogólne wiadomości o Morzu Bałtyckim.

2

IV

Miasta nadmorskie – zabytki: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Hel, Władysławowo, Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg.

4

IV

Porty i latarnie morskie polskiego Wybrzeża

2

V

Opracowanie trasy wycieczki nad Morze Bałtyckie. Przygotowanie albumu „Polskie wybrzeże Morza Bałtyckiego”

4

V

Ewaluacja zajęć koła przyrodniczego- test na „wyjście”

2

V

         

 

Uatrakcyjnieniem zajęć będą wycieczki krajoznawcze, dzięki którym uczniowie będą mieli okazję poznać geografię, historię i przyrodę regionu.

1. Wycieczki jednodniowe:

Ø      Toruń – UMK muzeum przyrodnicze oraz zwiedzanie zabytków Torunia – IV. 2011r.

Ø      Warszawa- wizyta w ZOO – 01.06.2011r.

Ø      Granica- Kampinoski Park Narodowy X.2011r.

Ø      Noskowo- rezerwat przyrody w powiecie płońskim

Ø      Warszawa –Powsin- ogród botaniczny.

2. Wycieczki 4-terodniowe:

Ø      Na szlaku świętokrzyskiej przygody –VI.2011r.

Ø      Wybrzeże Bałtyckie – VI. 2012r.

EWALUACJA:

Ewaluacji podlegać będą - praktyczność i użyteczność programu,  jego atrakcyjność dla ucznia oraz skuteczność dobranych metod. Zostaną zastosowane następujące narzędzia służące do zbierania informacji – ankiety, rozmowa, test na „wejście” i  na „wyjście”. Wyniki, które w ten sposób zostaną uzyskane będą analizowane i wykorzystywane do wprowadzenia zmian w programie.

 

 

Unia EuropejskaKapitał ludzki

 

 

 

 

 

 

”ROZWINĄĆ SKRZYDŁA”

- wyrównywanie szans edukacyjnych w Zespole Szkół w Lisewie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Program koła biologicznego

Gimnazjum w Lisewie

Autor programu: Bożena Gizińska

Wstęp
Program ten jest przeznaczony dla uczniów klas I-II Gimnazjum chcących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie biologii. Będzie realizowany w ramach projektu „Rozwinąć Skrzydła” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do Edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Program koła biologicznego wpisuje się cel  główny projektu „Rozwinąć skrzydła”- wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół w Lisewie. Zawiera także cele szczegółowe  Projektu:

Podniesienie poziomu nauczania w szkole;

Umożliwienie uczniom rozwoju kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

Podniesienie wyników egzaminu po klasie III gimnazjum;

Wszechstronny rozwój uczniów.

Treści programu pozwolą na dokładniejsze pogłębienie i rozszerzenie wiadomości, których nie można zrealizować na lekcjach biologii ze względu na ograniczenia czasowe. Pozwoli on zwrócić uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów. Pobudzi również aktywność młodzieży i jej twórcze myślenie. Nauczy współdziałania w zespole, ukształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka. Pozwoli lepiej przygotować się do kolejnego etapu edukacyjnego, a tym samym ułatwi start do wymarzonych studiów wyższych. 

Termin realizacji: dwa lata szkolne 2010/2011; 2011/2012  

Czas realizacji : 1 godz. tygodniowo.                                                                                                                                                                      

Cel główny programu:  pogłębianie wiadomości, umiejętności oraz postaw uczniów w zakresie wiedzy biologicznej.

Cele szczegółowe:

 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań różnorodności świata żywego i środowiska życia organizmów;
 2. Zdobywanie umiejętności obserwacji i opisywania zjawisk biologicznych;
 3. Umiejętność samodzielnego przeprowadzenia prostego eksperymentu oraz wyciągania wniosków;
 4. Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych;

5.      Prezentacja własnego punktu widzenia, przygotowania do publicznych wystąpień;

 1. Motywacja do wykonywania różnych zadań o charakterze proekologicznym;
 2. Wykształcenie u uczniów umiejętności wybierania i prezentowania interesujących informacji z literatury popularnonaukowej, słowników i encyklopedii, korzystanie z Internetu i encyklopedii multimedialnych;
 3. Rozwijanie umiejętności technologii informatycznych – wykonanie prezentacji multimedialnych;
 4. Kształtowanie właściwych postaw ekologicznych i prozdrowotnych;
 5. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania testów z różnych dziedzin biologii;

11.  Przygotowanie uczniów do konkursów biologicznych;

 1. Nauka współdziałania w grupie;

METODY PRACY- procedury osiągania celów:

 • pogadanka,
 • praca ze źródłami informacji,
 • burza mózgów,
 • śnieżna kula,
 • wycieczki,
 • wizyty studyjne
 • zajęcia terenowe,
 • metaplan,
 • obserwacja,
 • eksperyment,
 • prezentacja multimedialna,
 • film edukacyjny
 • rozwiązywanie testów,
 • formułowanie i weryfikacja hipotez.

FORMY PRACY:

 • praca indywidualna,
 • praca w grupie.
 • zajęcia w terenie

TREŚCI NAUCZANIA:

 1. Porównanie cech morfologicznych i anatomicznych wybranych grup królestwa zwierząt;
 2. Rozmnażanie i cykle rozwojowe w świecie zwierząt;
 3. Znaczenie grzybów i bakterii w środowisku i dla człowieka;
 4. Budowa i funkcjonowanie mikroskopu optycznego.
 5. Tkanki roślinne i zwierzęce;
 6. Cykle rozwojowe roślin;
 7. Różne typy owoców;
 8. Klasyfikacja roślin -pospolite rośliny w naszym otoczeniu – oznaczanie za pomocą klucza roślin zielnych, drzew i krzewów;
 9. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka;
 10. Zdrowie i troska o zdrowie.

OCZEKIWANE REZULTATY:

Rezultaty miękkie

-uczeń ma świadomość, że człowiek jako istota rozumna jest odpowiedzialny za mądre korzystanie z zasobów przyrody dla dobra własnego i innych pokoleń;

-umiejętność rozpoznawania pospolitych chwastów pół uprawnych, roślin runa leśnego, drzew i krzewów;

- wykonanie preparatów mokrych, prowadzenie obserwacji mikroskopowych, wykonywanie rysunków obserwowanych preparatów mikroskopowych;

-nabycie umiejętności rozwiązywania testów, problemów, weryfikacja hipotez poprzez prowadzenie obserwacji i eksperymentów biologicznych;

-rozumienie funkcjonowania organizmu ludzkiego oraz podniesienie świadomości negatywnego wpływu na zdrowie człowieka palenia tytoniu, zażywania używek itp.

- aktywne uczestnictwo w zajęciach, nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł  informacji, systematyzowanie wiedzy.

Rezultaty twarde

-Wyższe osiągnięcia uczniów w konkursach ekologicznych, olimpiadach biologicznych, egzaminie gimnazjalnym;

-prace uczniów(zielniki, przewodniki, prezentacje multimedialne,itp.);

-sprawozdania z wycieczek i wyjazdów.

 

Plan pracy koła biologicznego

 

Dział programowy

Tematyka zajęć

Liczba godzin

Przewidywany

termin

realizacji

Rok szkolny 2010/2011 – 33 godzin lekcyjnych.

Tkanki

Zajęcia organizacyjne –  zapoznanie z programem koła. Test na wejście.

1

XI

Wykonanie preparatów mokrych z liścia trzykrotki i z łuski cebuli.

1

XI

Obserwacja preparatów stałych -tkanki roślinne

2

XI

Obserwacja preparatów stałych -tkanki zwierzęce.

2

XII

Systematyka organizmów

Znaczenie bakterii w środowisku i gospodarce człowieka.

1

XII

Znaczenie grzybów w środowisku i gospodarce człowieka.

1

I

Ogólna systematyka królestwa zwierząt.

2

I

Przygotowanie prezentacji multimedialnych:

 1. Królestwo roślin
 2. Królestwo zwierząt
 3. Królestwo, bakterii, protistów i grzybów

6

I-III

 

Ochrona gatunkowa zwierząt

1

III

Ochrona gatunkowa roślin

1

III

Wizyta studyjna w oczyszczalni ścieków w Płońsku

3

IV

Wizyta studyjna w Ośrodku Postępu Rolniczego w Poświętnem.

3

IV

Poznajemy pospolite rośliny zielne różnych środowisk- pole, łąka, las.

3

V

Poznajemy pospolite gatunki drzew i krzewów – wycieczka do lasu

3

V

Oznaczamy gatunki roślin zielnych, drzew i krzewów.

3

V

Rok szkolny 2011/2012 – 25 h lekcyjne.

Opracowanie tematów projektów edukacyjnych realizowanych na zajęciach koła biologicznego.

2

IX

Wycieczka do lasu grądowego- „Uroczysko Dębinka” oznaczamy charakterystyczne rośliny.

2

IX

Człowiek

i jego

funkcjonowanie

Wyjazd do leśniczówki. Zapoznanie się z pracą leśnika

3

XI

Przygotowanie pytań na wywiady ze studentami medycyny i leśnictwa oraz lekarzem.

1

I

Przygotowanie sprawozdania z wywiadów z leśniczym, lekarzem, studentami medycyny i leśnictwa.

2

II

Tworzenie scenariuszy przedstawień teatralnych promujących:

Grupa 1 –zdrowy styl życia;

Grupa 2- ochronę lasów

2

II

Sprawność fizyczna a zdrowie człowieka- zaplanowanie i przeprowadzenie ćwiczeń.

Wyliczmy swój BMI

2

III

Opracowanie ankiet sprawdzających wiedzę uczniów na temat udzielania I pomocy przedmedycznej./grupa 1/

Piszemy list do władz gminy w celu podjęcia działań nadających drzewom statut pomników przyrody /grupa2/

2

III

Uczymy się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej- omdlenia, krwotoki, złamania, zwichnięcia, sztuczne oddychanie.

4

IV

Układamy racjonalny tygodniowy jadłospis./grupa1/

Wykonujemy prezentację multimedialną „Moje wędrówki po lesie” /geupa2/

4

V

 

Rozwiązanie testu ewaluacyjnego – „na wyjście”

1

V

 

Uatrakcyjnieniem zajęć będą wycieczki krajoznawcze i wizyty studyjne, dzięki którym uczniowie będą mieli okazję pogłębić wiedzę biologiczną.

1. Wizyty studyjne:

Ø      Oczyszczalnia ścieków w Płońsku –IV. 2011r.

Ø      Zakład Postępu Rolniczego w Poświętnem – V. 2011r.

Ø      Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płońsku lub leśniczówka w Kucharach– XI. 2011r.

2. Wycieczki jednodniowe:

Ø      Toruń – UMK muzeum przyrodnicze oraz zwiedzanie zabytków Torunia – IV. 2011r.

Ø      Warszawa- wizyta w ZOO – 01.06.2011r.

Ø      Granica- Kampinoski Park Narodowy X.2011r.

Ø      Noskowo- rezerwat przyrody w powiecie płońskim V. 2011r.

Ø      Warszawa –Powsin- ogród botaniczny 01.06.2012r.

 

3. Wycieczki 4-terodniowe:

Ø      Na szlaku świętokrzyskiej przygody –VI.2011r.

Ø      Wybrzeże Bałtyckie – VI. 2012r.

EWALUACJA:

Ewaluacji podlegać będą - praktyczność i użyteczność programu,  jego atrakcyjność dla ucznia oraz skuteczność dobranych metod. Zostaną zastosowane następujące narzędzia służące do zbierania informacji – ankiety, rozmowa, test na „wejście” i  na „wyjście”. Wyniki, które w ten sposób zostaną uzyskane będą analizowane i wykorzystywane do wprowadzenia zmian w programie.

Wersja do druku